Opgaven

Waterketen

Schoon en gezond water is van groot belang. Voor de bescherming van de volksgezondheid en de kwaliteit van onze leefomgeving. Maar ook voor recreatie, natuur en economie. Vanuit de opgave waterketen leveren we hier een belangrijke bijdrage aan.

Goede waterkwaliteit
Met het zuiveren van huishoudelijk en industrieel afvalwater in ons beheergebied dragen we bij aan een goede waterkwaliteit van het oppervlaktewater en een  duurzame leefomgeving voor mens en dier. Dit doen we door het beheren en onderhouden van 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s), 275 rioolgemalen en 826 kilometer persleidingen die het afvalwater transporteren. Hiermee dragen we bij aan het behalen van de waterkwaliteitsdoelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

We houden rekening met klimaatverandering
Samen met onze ketenpartners, waarvan gemeenten de belangrijkste zijn, zorgen we voor een infrastructuur die rekening houdt met de effecten van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Denk hierbij aan rioolgemalen van voldoende capaciteit. Bij het zuiveren stoten we broeikasgassen uit. Het is onze ambitie deze uitstoot naar nul te brengen (klimaatmitigatie).

Afvalwater als grondstof
Maar we doen meer dan het zuiveren van afvalwater alleen. Wij beschouwen afvalwater als een grondstof in plaats van een afvalstof. Dit betekent dat we grondstoffen, reststoffen en energie zo duurzaam mogelijk (her)gebruiken. Effecten op milieu, maatschappij en financiën wegen we hierbij integraal af. Onze ambitie is dat we met het terugwinnen van grondstoffen bijdragen aan een circulaire economie.

Beleids- en beheernota zuiveren
In 2021 geven we verder invulling aan de vastgestelde beleids- en beheernota zuiveren. hierna gaan we in op diverse maatregelen uit deze nota.

Opgave waterketen

Bescherming volksgezondheid en milieu

Effluent van de rwzi's voldoet aan wettelijke lozingseisen en de waterketen is duurzaam en doelmatig ingericht.

Deel- opgaven

Instandhoudingsopgave

Zuiverings- opgave

Afname- en transport opgave

Slibverwerkings opgave

Duurzaam- heids opgave

Tactisch doel

100 procent functionele inzet van assets

100 procent voldoen aan de lozingseisen

Beschikbare afname capaciteit = afname verplichting

Min. 85 procent beschik- baarheid transport- systeem

100 procent afvoer van slib realiseren

Duurzaam- heid doelen bereieken conform afspraken

Indicatoren

Duurzaam

Doelmatige werking

Kosten effectief

Stikstof- en fosfaat emissie per RWZI

Afname verplichting & realisatie

Persleidingen beschikbaar voor de functie

Slibverwerking beschikbaar voor de functie

Mitigatie adaptatie& circulaire economie

Inspanning

Beheer- en onderhoudsplannen uitvoeren
Calamiteitenbestrijding
Procesoptimalisaties en innovaties implementeren
Gegevens beheren
Investeringsprogramma's realiseren

42,2

26,2 %

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29