Financiën

Jaarresultaat

Bij de bepaling van het jaarresultaat wordt onderscheid gemaakt tussen het resultaat vóór onttrekking en na onttrekking uit de bestemmingsreserves. Het resultaat na onttrekking wordt met de algemene reserves verrekend.

Watersysteembeheer
Onderstaande tabel geeft het jaarresultaat voor de taak watersysteembeheer weer.

Jaarresultaat watersysteembeheer (bedragen x € 1 miljoen)

Begroting

KB21-25

Begroting

Meerjarige doorkijk

2021

2021

2020

2022

2023

2024

2025

Netto lasten

106,5

105,9

-101,3

108

108,6

112,8

113

Netto belastingen

102,1

102,2

100,2

104,1

106,3

111,6

113,9

Jaarresultaat voor onttrekking

-4,4

-3,7

-1,1

-3,8

-2,3

-1,2

0,9

Onttrekking bestemmingsreserve

0,6

0,4

0,4

0,5

0,3

0,2

0,2

Jaarresultaat na onttrekking

-3,9

-3,4

-0,7

-3,4

-2

-0,9

1,1

* Door afrondingsverschillen sluit de optelling niet aan

Na onttrekking vanuit de bestemmingsreserves bedraagt het jaarresultaat € 3,9 miljoen negatief. Dit is een groter tekort van € 0,5 miljoen dan opgenomen in de kaderbrief 2021-2025. Deze afwijking is het gevolg van € 0,6 miljoen meer netto lasten, toegelicht in paragraaf 5.2, € 0,1 miljoen lagere belastingopbrengsten, toegelicht in paragraaf 5.3, en € 0,2 miljoen hogere onttrekking bestemmingsreserves, toegelicht in paragraaf 5.5.

Zuiveringsbeheer
Onderstaande tabel geeft het jaarresultaat voor de taak zuiveringsbeheer weer.

Jaarresultaat zuiveringsbeheer (bedragen x € 1 miljoen)

Begroting

KB21-25

Begroting

Meerjarige doorkijk

2021

2021

2020

2022

2023

2024

2025

Netto lasten

54,8

54,1

-52,8

54,8

55,2

57,2

59,8

Netto belastingen

52,0

52,4

50,7

53,1

54,2

55,4

56,6

Jaarresultaat voor onttrekking

-2,8

-1,6

-2,1

-1,7

-1,0

-1,8

-3,2

Onttrekking bestemmingsreserve

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0

0

Jaarresultaat na onttrekking

-2,7

-1,5

-2,0

-1,7

-0,9

-1,8

-3,2

* Door afrondingsverschillen sluit de optelling niet aan

Na onttrekking vanuit de bestemmingsreserves bedraagt het jaarresultaat 2021 € 2,7 miljoen negatief. Dit is een groter tekort van € 1,2 miljoen dan opgenomen in de kaderbrief 2021-2025.Deze afwijking is het gevolg van hogere netto lasten, toegelicht in Financiën/ netto lasten en € 0,4 miljoen minder belastingopbrengsten, toegelicht in Netto belastingopbrengsten.

Totaaloverzicht

Jaarresultaat Wetterskip Fryslân (bedragen x € 1 miljoen)

Begroting

KB21-25

Begroting

Meerjarige doorkijk

2021

2021

2020

2022

2023

2024

2025

Netto lasten

161,3

160,0

-154,1

162,8

163,8

170,0

172,8

Netto belastingen

154,1

154,7

150,9

157,3

160,5

167,0

170,5

Jaarresultaat voor onttrekking

-7,2

-5,4

-3,2

-5,6

-3,3

-3,0

-2,3

Onttrekking bestemmingsreserve

0,7

0,5

0,5

0,5

0,3

0,2

0,2

Jaarresultaat na onttrekking

-6,5

-4,9

-2,7

-5,1

-3,0

-2,7

-2,1

* Door afrondingsverschillen sluit de optelling niet aan

Zoals uit de tabel is af te lezen is er gedurende de vijf jaars periode geen sprake van een sluitende begroting. Hiervan is sprake als het resultaat van de taak watersysteembeheer en de taak zuiveringsbeheer samen groter of gelijk is aan € 0. Voor de jaren 2021 en 2022 zijn er nog voldoende reserves om het begrote tekort op te vangen, passend binnen het vastgestelde beleid. Met ingang van 2023 moet toegewerkt worden naar een sluitende begroting. Daarom is afgesproken dat in aanloop naar de Kaderbrief 2022-2026 het dagelijks bestuur met het algemeen bestuur in gesprek gaat om maatregelen te treffen, zodat er in de volgende kaderbrief weer sprake is van een sluitende begroting met ingang van 2023.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29