Bijlagen

Bijlage 4: Samenvatting maatregelen

In deze bijlage zijn alle maatregelen uit het coalitieakkoord opgenomen. Deze zijn op opgave gesorteerd en niet op nummer. In het opgaveplan is per maatregel beschreven welke werkzaamheden worden uitgevoerd om invulling te geven aan de maatregel. Dit is in de maatregelen geduid met de letters (CAxx).

Nr

Maatregelen primaire keringen

2020

2021

2022

2023

2024

1.

We maken ons hard voor een kortere voorfinanciering van het project Verbetering Lauwersmeerdijk.

x

2.

We dringen binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aan op het evalueren van de afspraken over geld en risico’s.

x

3.

Bij de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer onderzoeken we ook nieuwe soorten dijken en duinen.

x

x

4.

We maken met Rijkswaterstaat goede (financiële) afspraken over het overnemen van de duinen op de eilanden en de dijk op Vlieland, dit ter uitvoering van het Bestuursakkoord Water (2011).

x

x

Nr

Maatregelen boezem

2020

2021

2022

2023

2024

5.

We zoeken de ruimte om met de provincie nieuwe afspraken te maken over de kwaliteit (hoogte en stabiliteit) van regionale keringen om zo te besparen op ons investeringsvolume.

x

x

6.

We bestrijden actief de flora en fauna die de veiligheid in gevaar kan brengen.

x

x

x

x

x

7.

In de uitvoering van onze projecten bieden we ruimte voor natuur, recreatie en andere maatschappelijk voorzieningen.

x

x

x

x

x

8.

We trekken extra budget uit voor maatregelen waterberging.

x

9.

We stemmen met provincie en gemeenten af welke gebieden bij wateroverlast kunnen overstromen.

x

x

x

x

x

10.

In 2021 maken we een nieuwe lange termijn berekening van ons watersysteem. Dat betekent een herziening van het Veiligheidsplan 2 op basis van de nieuwe klimaatscenario’s.

x

x

17.

In 2020 stellen we een aanpak vast waarmee we zoet water maximaal vasthouden en verzilting tegengaan

x

x

18.

We doen mee aan het zoet-zout knooppunt (kenniscentrum verzilting)

x

21.

We voeren de KRW opgaven zo doeltreffend als mogelijk uit door werk-met-werk te maken en maximale subsidiebedragen op te zoeken

x

x

x

x

x

22.

We beoordelen de voortgang van de KRW maatregelen aan de hand van ecologische sleutelfactoren

x

x

x

x

x

31.

In 2019 stellen we een aanpak vast waarmee we water langer kunnen vasthouden en meer water kunnen bergen.

x

x

32.

In 2020 maken we afspraken met gemeenten over hun maatregelen om water vast te houden en te bergen.

x

33.

Uiterlijk in 2020 bepalen we de maatregelen om water vast te houden en te bergen.

x

Nr

Maatregelen deelsystemen

2020

2021

2022

2023

2024

11.

Per gebied houden we het peil aan dat is afgesproken voor de functie van dat gebied, tenzij betrokkenen het eens zijn over aanpassing.

x

x

x

x

x

12.

We treffen maatregelen om het water in hoger gelegen gebieden langer vast te kunnen houden

x

x

x

x

x

13.

In gebiedsprocessen en in overleg met gemeenten zoeken we naar ruimte voor meer waterberging, bijvoorbeeld in de vorm van flexibel peilbeheer

x

x

x

x

14.

We dragen beheer en verantwoordelijkheden over aan grondeigenaren en –gebruikers die ons er van kunnen overtuigen dat ze het waterbeheer zelf beter kunnen uitvoeren (‘right to challenge’)

x

x

x

x

15.

We vragen de provincie het voortouw te nemen in bestuurlijke samenwerking rondom grondmobiliteit en beheertaken

x

x

16.

We gaan in gesprek met de provincie over een samenhangende aanpak in het veenweidegebied, inclusief compensatie- en stimuleringsregelingen.

x

x

19.

We sluiten aan bij de investeringsagenda omgevingsvisie bodemdaling Ternaard

x

x

x

x

x

20.

We maken op vrijwillige basis afspraken met betrokkenen over een hoger waterpeil en ecologisch beheer van oevers, watergangen en gronden

x

x

x

x

X

21.

We voeren de KRW opgaven zo doeltreffend als mogelijk uit door werk-met-werk te maken en maximale subsidiebedragen op te zoeken

x

x

x

x

x

22.

We beoordelen de voortgang van de KRW maatregelen aan de hand van ecologische sleutelfactoren

x

x

23

Via voorlichting en stimuleringsfondsen helpen we agrariërs, gemeenten en recreatievaart verontreiniging van het oppervlakte te voorkomen

x

x

x

x

x

24.

Via voorlichting en stimuleringsfondsen helpen we agrariërs, gemeenten en recreatievaart verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen

x

x

31.

In 2019 stellen we een aanpak vast waarmee we water langer kunnen vasthouden en meer water kunnen bergen.

x

32.

In 2020 maken we afspraken met gemeenten over hun maatregelen om water vast te houden en te bergen.

x

33.

Uiterlijk in 2020 bepalen we de maatregelen om water vast te houden en te bergen.

x

40.

We stellen in 2020 beleid vast op basis waarvan anderen ons kunnen uitdagen in het beter en goedkoper uitvoeren van werk (‘right-to-challenge’).

x

41.

Vooruitlopend op dit beleid geven we ruimte aan pilots waarbij wij het baggeren overlaten aan grondeigenaren of –gebruikers en hen daartoe een budget verstrekken in plaats van een vergoeding voor ontvangstbaggerspecie.

x

x

x

x

x

Nr

Maatregelen waterketen

2020

2021

2022

2023

2024

25.

We zetten de samenwerking in het Fries Bestuursakkoord WaterKeten (FBWK) voort.

x

x

x

x

x

26.

We zetten de nationale samenwerking gericht op het tegengaan van nieuwe verontreinigingen voort.

x

x

x

x

x

27.

We zetten onze bijdrage aan landelijke onderzoeken voor het terugwinnen van grondstoffen uit het zuiveringsproces voort.

x

x

x

x

x

28.

We blijven investeren in de modernisering van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) en ons transportstelsel en breiden dit waar nodig uit.

x

29.

We werken samen met grote industriële klanten in het zo effectief en duurzaam als mogelijk zuiveren van het water

x

x

x

x

x

Nr

Maatregelen bestuur & organisatie

2020

2021

2022

2023

2024

30.

De regie op het klimaatdossier vergt een andere inzet van onze mensen

x

x

x

x

x

34.

We zorgen dat het Woudagemaal in 2023 fossielvrij is

x

35.

Voor vervangingsinvesteringen en aanbestedingen zoeken we natuurlijke momenten en stellen we als voorwaarde dat deze moeten bijdragen aan het CO2-neutraal worden van onze organisatie

x

x

x

x

x

36.

We richten de organisatie fysiek en digitaal zo in dat iedereen met ons mee kan denken en dat wij snel en integraal kunnen reageren

x

x

37.

We gaan werken met een klantcontactsysteem en doen minimaal 2-jaarlijks onderzoek naar de afhandeling van klantcontacten gericht op verbeteringen in onze dienstverlening

x

x

38.

We bieden ruimte voor maatschappelijke initiatieven onder voorwaarde dat het geen consequenties heeft voor de lasten van het waterschap

x

x

x

x

x

39.

We zorgen dat we aanspreekbaar en herkenbaar zijn in de gebieden en gericht antwoord geven op de specifieke vragen die daar leven

x

x

x

x

x

42.

We sluiten aan bij een provinciale flexpool van projectmedewerkers

x

43.

We zetten bestaande samenwerkingsverbanden voort met een kritische blik op het maatschappelijk rendement van onze bijdrage

x

x

x

x

x

44.

We vragen de organisatie om structureel met reële varianten te werken en de effecten per variant bestuurlijk transparant te maken

x

x

x

x

x

45.

We zorgen dat de begroting met ingang van boekjaar 2021 in evenwicht is.

x

x

x

x

46.

We houden een reserve aan van € 3 miljoen voor watersysteembeheer en €2 miljoen voor zuiveringsbeheer.

x

x

x

x

x

47.

We werken toe naar een beheersbare schuldenpositie.

x

x

x

x

x

48.

We ontkomen niet aan een eenmalige forse tariefstijging voor het begrotingsjaar 2020. Voor de jaren erna volgen de tarieven in principe de inflatie.

x

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29