Deelsystemen

Wat mag dat kosten?

Exploitatie
In onderstaande tabel zijn de netto lasten van de opgave deelsystemen voor de begroting 2021 weergegeven. Ter vergelijking is ook de eerste jaarschijf uit de Kaderbrief 2021-2025 en de begroting 2020 opgenomen.

bedragen x € 1 miljoen

Begroting 2021

KB 21-25

Begroting 2020

Netto lasten

68,3

67,3

62,9

Investeringen
In onderstaande tabel staan de netto verstrekkingen van de investeringskredieten voor 2021 t/m 2025. KRW-maatregelen worden voor een groot deel betaald uit het budget ‘KRW-inrichting’ dat in de tabel is opgenomen. Dit budget benutten we niet alleen voor maatregelen in de deelsystemen, maar ook voor maatregelen in de boezem. In het voorstel Verzamelbesluit investeringen 2021 stellen we voor een deel van de kredieten vrij te geven. Ook lichten we de projecten in dat verzamelbesluit toe.

bedragen x € 1 miljoen

Investering

Verzamel

Krediet

besluit

2021

2022

2023

2024

2025

Kunstwerken actieve waterbeheersing

A

10,0

11,3

11,7

11,7

11,7

Inrichting watersystemen

A

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

KRW maatregelen SGBP3

A

0,5

0,5

KRW inrichtingsmaatregelen

A

2,6

2,2

2,2

2,2

2,2

Uitvoeringsplan Veenweidevisie

A

0,3

0,5

0,5

0,5

0,5

Totaal

14,7

15,8

16,1

16,6

16,6

A= voorstel tot vrijgave via verzamelbesluit bij begroting 2020; B=separaat voorstel richting dagelijks en algemeen bestuur.

Het gaat hier om de kredieten van de projecten die we in 2021 starten. De kapitaallasten hiervan maken, samen met de kapitaallasten van de lopende projecten, onderdeel uit van de netto lasten die in de tabel ‘exploitatie’ zijn weergegeven.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29