Financiën

Financieel economische ontwikkelingen

De ontwikkeling van de financiële parameters rente, cao en inflatie wordt hieronder weergegeven.
Er wordt gewerkt met zo goed mogelijke macro-economische voorspellingen op basis van gegevens van het Centraal Plan Bureau, de Europese Centrale Bank en de externe treasurer.

Covid-19
Sinds eind februari 2020 is er een uitbraak van het Covid-19 (corona) virus in Nederland. Net als alle waterschappen blijven we zorgen voor de in stand houding van de vitale waterinfrastructuur in Nederland. We blijven dijken inspecteren, het waterpeil beheren en afvalwater zuiveren. Zo houden we Fryslân en het Groninger Westerkwartier droog en ons water veilig.
Op moment van opstellen van deze begroting veert het virus behoorlijk op. In het voorjaar hebben we een Corona Coördinatie Team ingesteld dat de gevolgen van het virus op ons werk nauwlettend volgt, de consequenties van overheidsmaatregelen vertaalt naar ons werk en er voor zorgdraagt dat er voldoende beschermingsmiddelen aanwezig zijn.
Vooralsnog blijkt uit regelmatig uitgevoerde organisatiebrede inventarisaties dat de impact van de coronacrisis op de uitvoering van ons dagelijks werk weliswaar aanwezig is, maar dat we door aanpassingen in onze werkwijze goed in staat zijn om het meeste werk door te laten gaan. Ook het werk in het veld kan met de nodige aanpassingen uitgevoerd worden. Het kantoorwerk vindt zoveel mogelijk thuis plaats. Wat de gevolgen van de pandemie op lange termijn zullen zijn, laat zich erg lastig voorspellen. We verwachten dat er op langere termijn wel effecten zullen zijn bij de planvorming en de uitvoering van projecten. Mede omdat de betrokkenheid van de omgeving hierbij op langere termijn onzeker is.
Uit de uitgevoerde inventarisaties blijkt, dat er per saldo geen sprake is van substantieel hogere lasten. Wel zien we de kwijtschelding en oninbaarheid toenemen. Voor deze toename hebben we een inschatting gemaakt en in deze begroting verwerkt.
We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze coronacrisis zo goed mogelijk uit te voeren. Het algemeen bestuur wordt door voortgangsrapportages steeds op de hoogte gehouden.

Inflatie
Voor de inflatieverwachtingen in de begroting is aangesloten bij het streven van de Europese Centrale Bank om de inflatie op middellange termijn op of onder de 2% te houden. Een inflatiepercentage van 2% is aangehouden.

Personeelslasten
Met ingang van 2021 is voor de personeelslasten uitgegaan van een jaarlijkse verhoging van 2,5%. Deze stijging is bedoeld voor cao-verhogingen, stijging van werkgeverslasten en periodieke verhogingen. Vanwege het ontbreken van een cao akkoord voor 2021 bestaat er nog geen duidelijkheid over een eventuele cao-verhoging. Wel zijn inmiddels afspraken gemaakt over een dagvergoeding voor thuiswerken. Daarnaast is duidelijk dat jaarlijks een stijging van 0,5% nodig is voor periodieke verhogingen.

Energie
Met ingang van 2020 is elektriciteit fors duurder geworden. De verwachte stijging van het tarief voor levering van energie is verwerkt in de meerjarige begroting 2020. Daarnaast is in de begroting 2021 € 0,5 miljoen hogere lasten meegenomen voor de kosten voor opslag duurzame energie (ODE). We zijn volop bezig met innovatieve ontwikkelingen om ons energieverbruik te verduurzamen. De uitkomsten hiervan zijn nu nog niet duidelijk.

Rente
In de begroting 2021 is de renteontwikkeling opgenomen die is gebaseerd op de treasurycommissie van september 2020 en de inzichten van de externe treasurer. Deze renteontwikkeling is geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens en inzichten. De verwachting is dat de rente zich opwaarts zal bewegen.

Rente

2021

2022

2023

2024

2025

Korte rente

-0,30%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

Lange rente

0,50%

1,25%

1,75%

2,25%

2,75%

Korte rente
Kortlopende rentetarieven worden bepaald door de ontwikkelingen op de geldmarkt en dus door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De geldmarktrente is al lange tijd stabiel laag. Een fundamentele stijging van de korte rente wordt momenteel niet voorzien. Voor het begrotingsjaar 2021 wordt uitgegaan van een korte rente van -0,3% die geleidelijk oploopt naar 1,50% in 2025.

Lange rente
De kapitaalmarktrente is afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Hier spelen dus de verwachtingen over de economie, de inflatie en politieke ontwikkelingen een belangrijke rol. Het beleid van Wetterskip Fryslân is om, evenals in voorgaande jaren, optimaal te profiteren van de lage korte rentestand. De lange rente wordt tussen een zekere bandbreedte nauwlettend in de gaten gehouden en in de treasurycommissie besproken. Zodra bij een rentestijging de bandbreedte wordt doorbroken, wordt meteen actie ondernomen om (een deel van) de kasgeldleningen om te zetten in een lange lening. Voor het begrotingsjaar wordt van een percentage voor de lange rente van 0,50% uitgegaan, oplopend naar 2,75% in 2025.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29