Opgaven

Boezem

De Friese boezem is een aaneengesloten stelsel van meren en kanalen met een oppervlak van circa 15.000 hectare bij een streefpeil van 52 centimeter onder NAP. Het is een uniek watersysteem met een grote waarde voor het landschap, natuur, recreatie en bedrijvigheid. De boezem is belangrijk voor de aanvoer en afvoer van water van en naar de hoger gelegen vrij afstromende gebieden en de lager gelegen polders. Overtollig water uit ons beheergebied voeren we grotendeels via de boezem af naar het Lauwersmeer, de Waddenzee en het IJsselmeer.

Opgave watersystemen boezem

Leefbare omgeving voor mens, dier en plant

Waterkwantiteit en -kwaliteit op de Friese boezem passend bij de functie en conform de wettelijke normen

Opgave

Normale omstandigheden kwantiteit:
Het regulier beheer van de boezem voldoet aan het peilbesluit en bedient de functies

Normale omstandigheden kwaliteit:
Voldoet aan de doelen van de KRW en de zwemwaterrichtlijn

Wateroverlast:
Voorkomen/beperken overstromingen.

Droogte:
Voldoende water voor verschillende functies conform prioriteit verdringings-reeks

Tactisch doel

Optimaal functioneren van boezem (mbt aan- en afvoer, vaarwegfunctie)

Optimaal functioneren van boezem (mbt ecologie, zwemwater, beregening)

Het risico op overstroming voldoet aan de norm

Gevolgen van droogte zoveel mogelijk te beperken

Indicatoren

- Voldoen aan peilbesluit boezem
- Voldoen aan leggerprofiel

- KRW wateren voldoen aan norm in 2027
- Zwemwateren voldoen min. aan klasse aanvaardbaar
- Verontreinigde waterbodems spoedeisend onder WBB 100% gesaneerd in 2020

Waterkeringen voldoen aan het leggerprofiel

Voldoen aan peilbesluit boezem

Inspanning

- Peilbeheer
- Onderhoud boezem&waterkeringen
- Inspecties waterkeringen
- Vaarwegbeheer (E en F klasse)
- Beheer en onderhoud kunstwerken - Bestrijding Muskusratten en andere plaagsoorten

- Uitvoeren maatregelen KRW- en zwemwateren
-Doorspoelen tegen verzilting
- Uitvoeren emissieprogramma

- Anticiperend peilbeheer
- Instandhouding waterkeringen (o.a. verbeterprogr. RK tot 2027)
- Maatregelen DP Ruimtelijke adaptatie en DP IJsselmeer
- Uitvoeren maatregelen veiligheidsplan: waterberging, boezemuitbreiding en uitbreiden gemaalcapaciteit 2035 -Calamiteitenorganisatie

- Anticiperend peilbeheer
- Verdringingsreeks toepassen
- Extra inlaat IJsselmeerwater (proef)
- Uitwerken waterbeschikbaarheid (DP Zoet Water)
- Droogte-inspectie waterkeringen
- Calamiteitenorganisatie

Reguliere werkzaamheden
We werken iedere dag aan het onderhouden en verbeteren van het watersysteem in de Friese boezem. De meeste tijd en geld besteden we aan het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden. Daarbij gaat het om het handhaven van het boezempeil en het onderhouden van de regionale en lokale waterkeringen. We baggeren en hekkelen om de doorstroming in de boezem en de waterkwaliteit te garanderen. Ook houden we bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers en maalkommen in stand. Via inspecties houden we toezicht op het gewone onderhoud dat derden aan de boezem uitvoeren.

We beoordelen plannen van anderen met de watertoets, verlenen vergunningen op grond van de Waterwet/Keur en controleren de naleving van regelgeving. Daarnaast monitoren we de kwaliteit van het water. Ook bestrijden we plaagsoorten. We zijn voorbereid op het nemen van maatregelen tijdens calamiteiten. Zo is er in 2019 een nieuw kader gekomen voor het afkondigen van onttrekkingsverboden bij droogte. We zorgen ervoor dat de legger op orde is. Ook houden we de assets in stand waarmee we peilbeheer uitvoeren en de waterkwaliteit beschermen en verbeteren.

15,5

9,6 %

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29