Waterketen

Verzamelkredieten

In de verzamelkredieten is een plafond van € 35 miljoen meegenomen voor alle investeringsportfolio’s. De volgende uitgangspunten zijn gebruikt voor het prioriteren van het uit te voeren werk:

  • Projecten die ervoor zorgen dat we aan de gestelde wet- en regelgeving blijven voldoen.
  • Projecten die ervoor zorgen dat de bedrijfszekerheid van de installaties voor de functie gewaarborgd blijft.
  • Projecten die een bijdrage leveren aan andere doelstellingen, zoals energie-efficiency, grondstofterugwinning en duurzaamheid.

Binnen het investeringsplafond is gekozen voor de geprioriteerde projecten die een bijdrage leveren aan de wet- en regelgevingseisen en de bedrijfszekerheid. In alle projectvoorstellen nemen we zo mogelijk maatregelen mee die een bijdrage leveren aan de doelen energieneutraal 2025, klimaatneutraal 2030, klimaatbestendig 2050 en circulair 2050.

Investeringsprogramma rioolwaterzuiveringswerken 2021

2021

Renovatie of uitbreiding RWZI's

RWZI Bolsward, renovatie

RWZI Franeker, renovatie, voorbereidingskrediet

RWZI Drachten, relinen vrijvervalrioleringsleiding

Persleidingen

Persleiding Bolsward

Persleiding Westhoek

Rioolgemalen

Rioolgemaal Exmorra

Energiemaatregelen

Zonnepanelen fase 2

Toelichting:

Renovatie of uitbreiding RWZI’s
De renovatie van RWZI Bolsward financieren we uit het verzamelkrediet RWZI’s en transportstelsel. Voor dit project vragen we in 2020 uitvoeringskrediet aan. De dekking van € 4 miljoen is in de begroting 2021 opgenomen. De inkomende riolering van de RWZI in Drachten is aangetast. Daardoor moet we investeren in het opnieuw bekleden van de betonnen buizen en put. Dit om milieuschade te voorkomen. Ook dit project financieren we uit het verzamelkrediet RWZI’s en transportstelsel.

In 2021 vragen we een voorbereidingskrediet aan van 1,5 miljoen voor de ontwerpfase van Franeker. In 2022 volgt de kredietaanvraag voor de uitvoering. Daarmee ontstaat er een verschuiving over de jaren van de  investeringsruimte van het Integraal Zuiveringsplan (IZP). De aangepaste programmering betreft 1,5 miljoen in 2021 en een uitvoeringskrediet voor RWZI Franeker in 2022. We zijn in gesprek met de gemeente Leeuwarden over afkoppelmogelijkheden. Mogelijk kan daarmee de investering in de nabezinktank (post extra ruimte IZP in 2020) komen te vervallen.

Persleidingen
We willen de komende jaren investeren in de vervanging van oude persleidingen om de risico’s van leidingbreuken te verminderen. In 2019 is daarvoor een risico-inventarisatie uitgevoerd. Binnen het huidige investeringsplafond is er onvoldoende ruimte om de risico’s aan te pakken.

Conform afspraken met provincie en gemeente, financieren we in 2021 twee persleidingprojecten uit het krediet RWZI’s en transportstelsel. Het betreft een noodzakelijke omlegging van een persleiding bij de aanpak van de N359 ter hoogte van Burgwerd/Hartwerd en het aanpakken van een knelpunt in gemeente Waadhoeke. Bij dit laatste project aan de persleiding Westhoek zorgen we dat het transportstelsel niet meer onder particuliere terreinen doorloopt en laten we een rioolgemaal vervallen.

Rioolgemalen
In Exmorra voegen we op een nieuwe plek een gemeentelijk gemaal samen met een rioolgemaal van het Wetterskip Fryslân. Door de aanleg van de persleiding Makkum naar de RWZI Bolsward wordt dit een injectiegemaal in plaats van een doorvoergemaal. De kosten komen ten laste van het verzamelkrediet RWZI’s en transportstelsel.

Energiemaatregelen
In 2020 is € 10 miljoen gereserveerd om alle rioolwaterzuiveringen te voorzien van zonnepanelen. In de eerste fase zijn al 13 zuiveringen voorzien van panelen. Daarbij ging het om de meest voor de hand liggende en relatief eenvoudig in te richten terreinen. In 2021 gaan we verder met de aanleg van zonnevelden op de resterende 14 RWZI’s. Deze zuiveringen zijn of kleiner, hebben minder ruimte beschikbaar op de terreinen of hebben te maken met (externe) factoren die de doorlooptijd beïnvloeden (denk aan gemeentelijk beleid, samenwerking met derden en capaciteit van het net). Daarom stellen we nu voor om de € 10 miljoen meer gefaseerd over de jaren aan te vragen. In de meerjarenbegroting bepalen we de ambitie voor de overige energiemaatregelen in de jaren daarna.   

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29