Visie en missie

Visie
Wetterskip Fryslân is een functionele overheid met een belangrijke maatschappelijke taak; de zorg voor goed waterbeheer, een goede waterkwaliteit en het beperken van wateroverlast in ons beheergebied Fryslân en het Groninger Westerkwartier.
Onze opdracht is wettelijk verankerd en wordt betaald met belastinggeld. Dat geeft ons een belangrijke verantwoordelijkheid. We moeten zorgvuldig omgaan met de beschikbare middelen, zichtbaar maken waaraan we het geld van burgers en bedrijven besteden en transparant zijn in ons handelen. We betrekken burgers en andere belanghebbenden bij onze plannen en de uitvoering daarvan.

Missie
De missie van Wetterskip Fryslân geeft richting aan ons werk. Onze missie geeft aan welke taken we uit willen voeren en hoe we dat doen. Ook beschrijft de missie wat we daarbij belangrijk vinden. Onze missie luidt:
Wetterskip Fryslân staat voor schoon en voldoende water en voor veiligheid achter de dijken. Onze kennis en kunde staan borg voor een betrouwbare integrale uitvoering van onze taken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Wij zoeken bij ons werk voortdurend de samenwerking met publieke en private partners om maximale maatschappelijke meerwaarde te kunnen creëren en om tot gedragen oplossingen te kunnen komen. Bij al ons werk staan duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel en nemen we de regierol in het bereiken van een klimaatbestendig waterbeheer.

Doelgericht werken
Voor alles staat dat onze organisatie doelgericht werkt. In de afgelopen perioden zijn er slagen gemaakt. Op dit moment maakt de organisatie een ontwikkeling door naar een ketenorganisatie: overheid 3.0, wendbaar, slim en naar buiten gericht. Gekoppeld aan het gebiedsgericht werken en versterkt door een digitale transitie verwachten we optimalisaties in de keten te realiseren. Ook meer samenwerking tussen overheden zal bijdragen aan een klant- en doelgerichte overheid.

Uitgangspunten
Wetterskip Fryslân heeft drie belangrijke kerntaken: de zorg voor de veiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit. Bij de uitvoering daarvan hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • De bescherming van ons verzorgingsgebied tegen overstromingen met kwalitatief goede waterkeringen staat onverkort overeind.
 • Onze investeringen in het watersysteem volgen de lijn: vasthouden - bergen – afvoeren en in de hoger gelegen gebieden de lijn vasthouden – voorraad vormen – inlaten.
 • Voor het realiseren van onze plannen is het van groot belang om op korte termijn te komen tot een gezonde, toekomstbestendige financiële huishouding.
 • We letten op de doelmatigheid van onze bestuurlijke keuzes en de wijze waarop de organisatie daar uitvoering aan geeft.
 • We maken keuzes voor wat betreft de reserves en de schuldenpositie.
 • Het peilbeheer stemmen we af op de functie van een gebied; binnen de door de provincie gestelde kaders bieden we ruimte voor maatwerk, met aandacht voor participatie in het gebied.
 • We blijven ons inzetten voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.
 • We nemen een leidende rol waar het gaat om aanpassingen vanwege de klimaatverandering (adaptatie).
 • We houden vast aan de klimaatdoelstellingen (energieneutraal in 2025 en klimaatneutraal in 2030), dragen bij aan het verbeteren van de biodiversiteit en werken mee aan recreatief-maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Door werk-met-werk te maken, doelmatig te werken en de effectiviteit te verhogen, kunnen we onze kosten acceptabel houden.
 • We werken omgevingsgericht en zoveel mogelijk samen met anderen; we zijn zichtbaar en actief in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier.

Kortom: We willen een deskundige dienstverlener en partner zijn, die in verbinding met de samenleving zorgt voor waterveiligheid en schoon en voldoende water. En daarbij slim omgaat met beschikbare middelen en hulpbronnen. Deskundig, Verbindend en Slim!

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29