Financiën

In één oogopslag

Exploitatieresultaat

Bedragen * € 1 miljoen

2021

Inkomsten

Watersysteembeheer

102,1

Zuiveringsbeheer

52,0

Subtotaal inkomsten

154,1

Uitgaven

Primaire keringen

13,8

Boezem

15,5

Deelsystemen

68,3

Waterketen

42,2

Bedrijfsvoering

21,5

Subtotaal uitgaven

161,3

Exploitatieresultaat

-7,2

Onttrekking bestemmingsreserve

0,7

Ten laste van egalisatiereserve

-6,5

Eigen vermogen watersysteembeheer

Bedragen * € 1 miljoen

1-1-2021

Resultaat

31-12-2021

Algemene reserve

3,0

3,0

Bestemmingsreserve tariefsegalisatie

7,9

-3,9

4,0

Overige bestemmingsreserves

4,3

-0,6

3,7

Eigen vermogen

15,2

-4,4

10,7

Eigen vermogen zuiveringsbeheer

Bedragen * € 1 miljoen

1-1-2021

Resultaat

31-12-2021

Algemene reserve

2,0

2,0

Bestemmingsreserve tariefsegalisatie

5,6

-2,7

2,9

Overige bestemmingsreserves

1,0

-0,1

0,9

Eigen vermogen

8,7

-2,8

5,9

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29