Opgaven

Deelsystemen

De deelsystemen in ons beheergebied bestaan uit de poldergebieden en de vrij afstromende gebieden. De hogere zandgronden in het zuidoosten met de beeksystemen van de Lende, de Tsjonger en Alddjip, de veenweidegebieden, de Greidhoeke en de hogere kleigronden in het noorden. Ze hebben allemaal hun specifieke eigenschappen, geschiedenis en opgaven voor het waterbeheer.

Hoe groot de verschillen ook zijn, goed waterbeheer van de boezem is voor alle deelsystemen van groot belang. De deelsystemen zijn namelijk voor de waterafvoer grotendeels afhankelijk van de boezem. Alleen het deelsysteem van het noordelijk kleigebied heeft een eigen afvoer naar de Waddenzee. Maar voor dit gebied is de aanvoer van boezemwater voor de verziltingsbestrijding weer van groot belang. Via de boezem laten we IJsselmeerwater in en verdelen het over ons beheergebied. Dit doen we voor het handhaven van een goed grondwaterpeil (op de boezem en in de deelsystemen), voor het bestrijden van verzilting en voor het verbeteren van de waterkwaliteit.

Als waterbeheerder werken we iedere dag aan het onderhouden en verbeteren van het watersysteem van de verschillende deelgebieden. Hieronder staat een overzicht van onze de inspanningen die wij leveren en hoe deze bijdragen aan de gestelde maatschappelijke doelen.

Opgave Deelsystemen

Leefbare omgeving voor mens, plant en dier

Waterkwantiteit en - kwaliteit passend bij de functie en conform de wettelijke normen

Opgave

Het regulier beheer voldoet aan de peilbesluiten en bedient de functies landbouw, natuur en bebouwd gebied

Voldoende water beschikbaar voor de functies conform verdringingsreeks

Voorkomen van wateroverlast uitgaande van de provinciale wateroverlast- normen (NRW)

Waterkwaliteit voldoet aan wettelijke norm KRW

Tactisch doel

Watersystemen aanpassen aan veranderingen, instandhouding van het watersysteem en het peil beheren

Gevolgen van droogte zoveel mogelijk beperken en omgaan met droogte volgens richtlijn verdringingsreeks

Maatregelen ter voorkoming wateroverlast

Maatregelen KRW inrichting, beheer en emmissie- beperking

Indicatoren

Voldoen aan de doelrealisatie:
- 90% landbouw > 70%
- natuur
- stedelijk gebied

90% van de tijd wordt voldaan aan de peilbesluiten

Voldoen aan de peilbesluiten

100% van beheergebied voldoet aan normering wateroverlast

KRW wateren voldoen aan de norm in 2027

Inspanning

-Peilbesluiten opstellen
-Peilbeheer
-Beheer en onderhoud waterlopen
-Beheer en onderhoud kunstwerken -Schouwen -Vergunningverlening en handhaving -Bestrijding plaagsoorten -Uitvoeren werken tbv doelrealisatie

-Anticiperend peilbeheer
-Verdringingsreeks toepassen
-Calamiteiten- organisatie
-Uitwerken werken tbv verdroging natuur

-Anticiperend peilbeheer
-Uitwerken werken tbv waterberging

-Uitvoeren maatregelen KRW in de waterlopen en bij de gemalen
-(laten) uitvoeren emissie- beperkende maatregelen

Reguliere werkzaamheden
Peilbeheer en schoon water zijn onze basistaken. Provincie en gemeenten bepalen welke functies gebieden hebben. Daarmee bieden ze ons het kader waarbinnen we de peilen uitwerken. Per gebied houden we het peil aan dat is afgesproken in het peilbesluit. De meeste tijd en het meeste geld besteden we aan het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden in het landelijk en bebouwd gebied.

Uitwerking strategisch beleid
We stellen regelmatig een integrale beheernota deelsystemen op. Daarin staat hoe we het vastgestelde strategische beleid dat jaar uitwerken. We baggeren, hekkelen en schouwen om de doorstroming in de wateren en de waterkwaliteit te garanderen. We stellen watertoetsen op, verlenen vergunningen volgens de regels van de waterwet/Keur en controleren de naleving. Daarnaast monitoren we het water, bestrijden plaagsoorten en nemen maatregelen tijdens calamiteiten. We zorgen dat de legger op orde is en houden de assets in stand waarmee we peilbeheer uitvoeren en de waterkwaliteit verbeteren.

68,3

42,3 %

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29