Waterketen

Slibverwerkingsopgave

Na zuivering van afvalwater in RWZI’s blijft slib over. Slib bevat veel stoffen die niet in het oppervlaktewater terecht mogen komen. Daarom gaat het slib uit de zuiveringsinstallaties naar de ontwateringsinstallatie in Heerenveen. Vrachtwagens brengen het ontwaterde slib naar Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk waar ze het verbranden.

Project Duurzame Slibverwerking
In 2018 heeft het algemeen bestuur besloten om het project Duurzame Slibverwerking te realiseren. Tijdens de uitwerking zijn we echter geconfronteerd met flink hogere kosten en is er sprake geweest van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. De businesscase en de impact van duurzame slibverwerking op de energie- en klimaatdoelstellingen zijn daarmee nu anders dan in 2018. Daarom heeft het dagelijks bestuur in maart 2020 geconcludeerd dat een herijking van het project nodig is. Onderdeel daarvan is het loskoppelen van de projectonderdelen. In fase 1 realiseren we de noodzakelijke vervangingsinvesteringen voor Leeuwarden en Heerenveen. Tijdens fase 2 voeren we de duurzaamheidsmaatregelen uit.
Voor fase 2 betekent dit een herijking van de slibstrategie. De komende tijd onderzoeken we de alternatieven en nieuwe technieken. De resultaten daarvan leggen we in 2021 aan het bestuur voor. Om de bedrijfszekerheid te garanderen, zullen we fase 1 zo spoedig mogelijk realiseren.

Doelstelling voor 2021
Wij streven in de bedrijfsvoering continu naar een bedrijfszekere en duurzame eindverwerking van ons slib. Dit gebeurt door derden en het lopende contract borgt tot minimaal 31 december 2021 de afnamezekerheid. Wij willen het huidige contract verlengen tot en met 2026.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29