Bijlagen

Bijlage 2: Kostenverdeelstaat

(Bedragen * € 1 miljoen)

Begroting 2021

te verdelen naar:

Kosten- en opbrengstsoorten

Totaal

Hulpkosten- en kostenplaatsen

Beleidsprodukten

Derden

Rente

12,0

12,0

Afschrijvingen

41,6

4,1

37,5

Personeelslasten

56,2

56,1

0,1

Onderhoud door derden

20,8

3,7

17,1

Goederen en diensten van derden

33,8

9,6

24,2

Bijdragen aan derden

13,0

6,5

6,4

Kwijtschelding/oninbaar

4,8

4,8

Toevoeging voorzieningen

0,3

0,3

Onvoorzien

0,2

0,2

Financiële baten

-2,3

-2,3

Personeelsbaten

-0,2

-0,2

Goederen en diensten aan derden

-2,2

-0,4

-1,5

-0,3

Bijdragen van derden

-0,4

-0,1

-0,3

Geactiveerde lasten

-11,4

-11,4

Doorbelasting naar derden

-0,3

0,3

Saldo

166,1

91,0

75,1

Te verdelen kosten van de hulpkosten- en kostenplaatsen

BEGROTING 2021

1e kosten

Toerekening

Totaal

Eigen plannen

2,2

8,2

10,3

Plannen van derden

0,1

1,9

2,1

Beheersinstrumenten waterkeringen

0,9

1,3

2,2

Aanleg en onderhoud waterkeringen

19,7

3,6

23,3

Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding

0,0

0,0

0,1

Beheersinstrumenten watersystemen

0,2

3,5

3,7

Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen

12,3

6,3

18,6

Baggeren van waterlopen en saneren waterbodems

4,4

1,0

5,4

Beheer hoeveelheid water

13,8

9,5

23,3

Calamiteitenbestrijding watersystemen

0,1

0,1

Monitoring watersystemen

0,3

5,3

5,6

Getransporteerd afvalwater

3,7

0,4

4,1

Gezuiverd afvalwater

15,7

10,0

25,7

Verwerkt slib

8,9

1,2

10,1

Afvalwaterbehandeling door derden

0,3

0,3

Beheersinstrumenten vaarwegen en havens

Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens

0,0

0,0

Belastingheffing

3,6

3,6

Invordering

1,9

1,9

Bestuur

1,0

3,6

4,6

Externe communicatie

0,1

0,8

0,9

Onvoorzien

0,2

0,2

Kwijtschelding en oninbaar

4,8

4,8

Overige baten en lasten

-13,5

23,8

10,3

Beheer Keurkwartet en VTH-beleid

0,1

0,1

Vergunningen en meldingen

-0,3

2,6

2,3

Adviezen vergunningen

0,1

0,1

Toezicht

0,1

1,4

1,5

Handhaving

0,1

0,7

0,8

Stim. derden aanpak en subsidies lozingen

0,0

0,0

totaal beleidsproducten:

75,1

91,0

te verdelen naar de twee taken:

166,1

(Bedragen * € 1 miljoen)

Taak

Belastingheffing

Toerekening

Reservebeleid

Resultaat

Watersysteembeheer

-103,3

107,8

-0,5

-4

Zuiveringsbeheer

-55,5

58,3

-0,1

-2,7

Resultaat

-158,9

166,1

-0,6

-6,6

Begroting naar kostendragers

(Bedragen * € 1 miljoen)

Watersysteembeheer

Begroting 2021

Begroting 2020

Realisatie 2019

Netto kosten

105,1

99,3

93,4

Onvoorzien

0,1

0,1

Kwijtschelding/oninbaar

1,2

1,1

1,0

Dividend en andere algemene opbrengsten

1,4

2,0

2,9

Netto lasten

107,8

102,4

97,3

Belastingheffing

103,3

101,3

89,8

Bruto resultaat

-4,4

-1,1

-7,5

Mutaties bestemmingsreserves

0,6

0,4

0,3

Netto resultaat

-3,9

-0,7

-7,1

(Bedragen * € 1 miljoen)

Zuiveringsbeheer

Begroting 2021

Begroting 2020

Realisatie 2019

Netto kosten

45,7

44,3

41,0

Onvoorzien

0,1

0,1

Kwijtschelding/oninbaar

3,6

3,1

2,7

Dividend en andere algemene opbrengsten

9,0

8,4

9,2

Netto lasten

58,3

55,9

52,9

Belastingheffing

55,5

53,7

53,5

Bruto resultaat

-2,8

-2,1

0,6

Mutaties bestemmingsreserves

0,1

0,1

0,1

Netto resultaat

-2,7

-2,0

0,7

(Bedragen * € 1 miljoen)

Totaal

Begroting 2021

Begroting 2020

Realisatie 2019

Bruto resultaat

-7,2

-3,2

-6,9

Mutaties bestemmingsreserves

0,7

0,5

0,4

Netto resultaat

-6,5

-2,7

-6,5

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29