Inleiding

Het coronavirus zette het afgelopen jaar de wereld op zijn kop. Het zorgde voor veel onzekerheid. Ondanks alle beperkingen draaide onze organisatie door. Daar hebben we veel waardering voor. Tegelijkertijd zijn er ook vragen. Want, hoe betrekken we mensen in tijden dat we niet mogen samenkomen? Hoe blijven we samenwerken? Door corona houden we er rekening mee dat komend jaar mogelijk meer inwoners en bedrijven de waterschapslasten niet kunnen betalen.

Slimme oplossingen voor klimaatuitdaging
Het klimaat blijft één van de grootste uitdagingen in het waterbeheer. Alleen samen met boeren, inwoners, bedrijven en overheden kunnen we deze uitdagingen aan. We zijn op zoek naar slimme, grensverleggende en structurele oplossingen voor een veilige en leefbare omgeving. Voor nu, en in de toekomst. Daarom schrijven we samen met partners aan een ‘blauwe omgevingsvisie’, waarin we nadenken over het waterbeheer in 2050-2100. De voorbereidingen startten afgelopen jaar en eind 2021 stellen we de plannen hiervoor vast. Op de korte termijn zetten we, met de Regio Deal Zuidoost-Friesland, in op projecten om water vast te houden.
We hebben de ambitie om in 2030 als organisatie klimaatneutraal te zijn. Met het project ‘Zon op rioolwaterzuiveringen’ plaatsten we in totaal 35.000 zonnepanelen op 13 rioolwaterzuiveringen. Komend jaar werken we verder om onze ambitie te verwezenlijken.

Samen komen we verder
Samenwerking is belangrijk, meer dan ooit. Vanuit de één-overheidsgedachte moeten we intensief samenwerken met overheden. Daar zijn onze inwoners bij gebaat. Het past ook bij onze rol als deskundige partner die midden in de samenleving staat. Samen bereiken we meer. Daarom werken we samen in gebiedsprocessen, zoals in de Friese veenweideaanpak. En pakken we de dijkversterking van Koehool-Lauwersmeer gebiedsgericht op. Ook willen we samen met de omgeving gebiedsproces Schiermonnikoog oppakken.

Investeren en stimuleren
Ondanks corona blijven we investeren. We willen in 2021 € 86 miljoen aan investeringskredieten voorleggen aan het bestuur. Hiermee zorgen we dat we onze zaken goed op orde hebben en proberen we de (regionale) economie te stimuleren. Zo bereiden we een aantal grote renovaties voor van de rioolwaterzuiveringen in Heerenveen en Leeuwarden. En realiseren we op diverse locaties maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). De derde fase (periode 2022-2027) van het KRW-programma bereiden we in 2021 voor.

Werken aan een sluitende begroting
De begroting van 2021 kent een tekort van € 6,5 miljoen. Dit tekort vangen we op door gebruik te maken van onze reservepositie. Dat is een bewuste keuze, die tot gevolg heeft dat de belastingverhoging op inflatieniveau zit. Voor 2022 hebben we het voornemen om dezelfde insteek te kiezen. Komend jaar verkennen we een pakket aan maatregelen, waarmee we vanaf 2023 weer tot een sluitende begroting komen.

Het jaar 2021 wordt een jaar van veranderingen. De opgaven waar Wetterskip Fryslân voor staat, stellen we centraal in onze werkwijze. Daardoor wijzigt de organisatiestructuur. Ook zetten we nog meer in op digitalisering. Hierdoor kunnen we als organisatie efficiënter, slagvaardiger en meer integraal werken. Zodat we ook in de toekomst het hoofd kunnen bieden aan de uitdagingen waar we voor staan.

Luzette Kroon                        Oeds Bijlsma
Dijkgraaf                        Secretaris-directeur

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29