Waterketen

Zuiveringsopgave

Jaarlijks maken we gemiddeld 86 miljoen kubieke meter afvalwater schoon op onze RWZI’s. De belasting van de zuiveringsinstallaties – zowel hydraulische als biologisch – bepaalt onze zuiveringsopgave. Daarnaast moet het gezuiverde afvalwater aan wettelijk vereisten voldoen, voordat we het lozen op het oppervlaktewater. Deze eisen zijn aangevuld met doelstellingen om de emissie van stikstof en fosfaat terug te dringen. Deze doelen staan in de  beleids- en beheernota zuiveren die in 2019 is vastgesteld.
In de afgelopen tien jaar is de hoeveelheid afvalwater die wij zuiveren vrijwel stabiel gebleven. De capaciteit van de assets om het afvalwater te verwerken, is op dit moment voldoende.

Minder regen in riool opvangen
Op veel plekken stroomt het regenwater nog steeds het vuilwaterriool in, waarna het uiteindelijk op één van onze RWZI’s belandt. Het is jammer dat dit relatief schone water het rioolstelsel en de zuiveringsinstallatie belast. In plaats daarvan verwerken we het schone regenwater gescheiden van het ‘echte’ rioolwater. Door dit water op perceelniveau oppervlakkig te infiltreren of door het lokaal te bergen, verhogen we de grondwaterstand. Een hoge grondwaterstand is in droge periodes erg gewenst.

We willen dat er in de toekomst steeds minder (schoon) regenwater in de riolering en bij de zuivering terecht komt. Daarom voeren we gesprekken met gemeenten en stimuleren we maatregelen in het stedelijk gebied. Zo doen we samen met de gemeente Smallingerland onderzoek naar ‘rioolvreemd’ water en met de gemeente Leeuwarden zijn we in gesprek over het afkoppelen van verhard oppervlak.

Modernisering RWZI’s en transportstelsel (CA28)

Om onze huidige assets in stand te houden en te kunnen blijven inzetten, investeren wij tijdig in de modernisering ervan. Zo is in 2020 onderzoek gestart naar de benodigde capaciteit van de zuiveringskring Heerenveen. Dit onderzoek ronden we in 2021 af. We onderzoeken welke maximale capaciteit van de installaties we in de toekomst nodig hebben en wat de gewenste kwaliteit van het oppervlaktewater zou moeten zijn. Ook onderzoeken we welke kansen het koppelen van RWZI’s via nieuwe persleidingen biedt. Zo hebben we in 2020  optimalisatiestudies uitgevoerd voor de RWZI's Sint Annaparochie en Akkrum. De uitkomsten nemen we op in de meerjarenbegroting.

Samenwerking grote industriële klanten (CA29)

Grote industriële klanten zijn bedrijven die afvalwater op onze zuivering lozen en meer dan 5% van de belasting van de betreffende zuivering bepalen. Op dit moment zijn er acht industriële klanten die aan dit criterium voldoen. De meeste van deze klanten zijn zuivelbedrijven. Deze bedrijven bepalen voor 8% onze inkomsten op de zuiveringsheffing.
Met de acht grote bedrijven bespreken we jaarlijks de afvalwatersituatie. Bij veranderingen zoals uitbreiding of plannen met betrekking tot het zelf (voor)zuiveren door bedrijven zoeken we samen naar mogelijkheden voor een effectieve, efficiënte en duurzame inzet van de bestaande infrastructuur. Op dit moment zijn we met drie bedrijven in gesprek over de effecten van lozingen van industrieel afvalwater op onze zuiveringen en op het oppervlaktewater.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29