Financiën

Netto lasten

Voor het bepalen van de belastingopbrengsten zijn de netto lasten verdeeld over de taken watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de netto lasten naar taak weer voor de periode 2021-2025.

Netto lasten per taak (bedragen x € 1 miljoen)

Begroting

KB21-25

Begroting

Meerjarige doorkijk

2021

2021

2020

2022

2023

2024

2025

Watersysteembeheer

106,5

105,9

101,3

108,0

108,6

112,8

113,0

Zuiveringsbeheer

54,8

54,1

52,8

54,8

55,2

57,2

59,8

161,3

160,0

154,1

162,8

163,8

170,0

172,8

In 2021 komen de totale netto lasten uit op € 161,3 miljoen. Dit is € 1,3 miljoen hoger dan het Begrotingsjaar 2021 zoals opgenomen in de kaderbrief 2021-2025.
De belangrijkste oorzaken van de hogere lasten zijn:

  • Opslag duurzame energie (€ 0,5 miljoen)

In begroting 2020 is dit als risico gemeld. Bij het opmaken van de Kaderbrief was de omvang nog niet bekend. Medio 2020 is duidelijk geworden dat deze opslag zich voordoet.
In de risicoparagraaf van de begroting 2020 is opgenomen dat ODE staat voor opslag duurzame energie. Deze opslag is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Bedrijven dragen vanaf 2020 meer bij aan de opslag duurzame energie. De consequentie van dit uitgangspunt is dat we vanaf 2020 geconfronteerd worden met hogere energiekosten van € 0,5 miljoen.

  • Stedelijk waterbeheer (€ 0,3 miljoen)

In de meerjarencijfers is rekening gehouden met kosten voor wegwerken achterstallig onderhoud in bebouwd gebied. De in de kaderbrief 2021-2025 geraamde bedragen zijn gebaseerd op de overeenkomsten en inschattingen zoals die zijn gemaakt in 2016. Met de gemeenten zijn nu afspraken gemaakt over het wegwerken van het achterstallig onderhoud. In 2020 is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op de ramingen van achterstallig onderhoud.
In de begroting 2021 zijn de actuele ramingen opgenomen. Over de periode 2021-2025 zijn de lasten met € 2,2 miljoen verlaagd. In 2021 zijn de lasten hoger, de jaren daarna lager.

  • Leges (€ 0,1 miljoen)

In de begroting 2020 is door het Bestuur vastgesteld dat de legestarieven worden verhoogd. Naar aanleiding van een motie van het Algemeen Bestuur is de legestabel nog naar beneden bijgesteld. Het legestarief in categorie 2 is van € 2.000 naar € 1.300 verlaagd. De gevolgen van de motie zijn nog niet in de meerjarencijfers verwerkt (zie ook overschrijding eerste voortgangsrapportage 2020).

  • Aanpassen KPN-lijnen (€ 0,4 miljoen)

KPN houdt op 01-01-2021 op met Circuit Switched Data (CSD). Hierdoor communiceren 77 onderstations niet meer met onze hoofdpost. Om alle gemalen op de telemetrie te houden moet € 350.000 worden besteed aan ombouw van deze objecten.

  • Bestrijding muskusratten (€ 0,2 miljoen)

In het kader van bezuinigingen heeft het Dagelijks Bestuur in augustus 2017 het plan Folslein Skjin vastgesteld en de ambitie uitgesproken om de muskusrat in vijf jaar tijd compleet te verwijderen uit het beheergebied. Volgens de operationele definitie is Folslein Skjin bereikt zodra het aantal vangsten niet meer dan 250 muskusratten per jaar is voor een periode van twee jaar, waarbij meer dan 90% van de vangsten in de grensstreken van het beheergebied wordt gedaan. De conclusie van een tussenevaluatie is dat de Friese bestrijdingsorganisatie onderweg is om de beoogde doelstellingen te realiseren maar dat hier meer tijd voor nodig is.

  • Overig (€ 0,2 miljoen, voordeel)
Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29