Bijlagen

Bijlage 1: De begroting naar kosten en opbrengsten

(Bedragen * € 1 miljoen)

omschrijving van de kostensoorten

Begroting 2021

Begroting 2020

Realisatie 2019

omschrijving van de opbrengstsoorten

Begroting 2021

Begroting 2020

Realisatie 2019

Rente

12

12,3

12,6

Financiële baten

2,3

*

2,3

1,2

Afschrijvingen

41,6

39,6

38,4

Personeelsbaten

0,2

*

0,4

0,6

Personeelslasten

56,2

55

52,5

Goederen en diensten aan derden

2,2

*

1,9

3,2

Onderhoud door derden

20,8

19,5

17,6

Bijdragen van derden

0,4

*

0,4

1,7

Goederen en diensten derden

33,8

31,9

29,2

Waterschaps- belastingen

158,9

155

143,4

Bijdragen aan derden

13

10,8

12,6

Kwijtschelding en oninbaar

-4,8

-4,1

-3,7

Dotatie voorzieningen

0,3

0,3

1,9

Geactiveerde lasten

11,4

*

10,5

11,3

Onvoorzien

0,2

0,2

0

Onttrekking aan voorzieningen

0

0,3

177,8

169,6

164,8

170,6

166,3

157,9

Onttrekking bestemmings- reserves

0,7

0,5

0,4

Voordelig resultaat

Nadelig resultaat

-6,5

2,7

6,5

* Na verrekening van deze opbrengsten worden de bruto lasten (€ 177,8 miljoen) € 161,3 miljoen netto lasten zoals elders in de begroting opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29