Boezem

Functioneren boezem onder extreme omstandigheden (droogte/watertekort)

Maatschappelijk doel:

Voldoende water voor verschillende functies conform prioriteit verdringingsreeks.

Hoofddoelen:

De gevolgen van droogte zoveel mogelijk beperken.

Duurzaam beheer zoetwater (CA17, CA18, CA31 en CA32)

De waterbeheerders in Nederland hebben in het Deltaplan Zoetwater afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van zoetwater in het grond- en oppervlaktewater. Daarbij nemen ze ook de klimaatontwikkelingen mee (drogere zomers). Samen met de provincie brengen we de waterbeschikbaarheid in beeld en leggen deze in 2021 vast. Daarmee is duidelijk op welke beschikbaarheid de watergebruiker kan rekenen, zowel in normale als in droge situaties. In 2021 gaan we verder met de ontwikkeling van beleid voor een duurzaam beheer van zoetwater. Om tot een samenhangend beleid te komen, gebruiken we verschillende bouwstenen: de uitwerking van waterbeschikbaarheid, het toepassen van de uitkomsten van de grondwaterstudie Fryslân en de evaluatie en actualisatie van het grondwaterbeleid. Ook onderdelen van de visie toekomstbestendig waterbeheer, verzilting en leerpunten uit de droogte van 2018, 2019 en 2020 nemen we mee.

Dit willen we in 2021 bereiken
Na vaststelling van de evaluatie beleidsnota grondwater gaan we in 2021 verder met het uitwerken van duurzaam beheer zoetwater, inclusief waterbeschikbaarheid. Eind 2021 stellen we de beleidsnota duurzaam beheer zoetwater vast.

Prestatie indicator

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Beleidsnota grondwater Geëvalueerd

Beleidsnota duurzaam beheer zoetwater vastgesteld (inclusief waterbeschikbaarheid)

Beleidsnota duurzaam beheer zoetwater opgesteld

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29