Boezem

Functioneren boezem onder extreme omstandigheden (wateroverlast)

Maatschappelijk doel:

Het voorkomen/beperken van overstromingen uit de Friese boezem.

Hoofddoelen:

Het risico op overstromingen voldoet aan de (overstromings)norm.

Programma verbeterwerken regionale waterkeringen (CA5 en CA7)

Met het programma verbeterwerken regionale waterkeringen zorgt Wetterskip Fryslân dat de regionale waterkeringen weer voldoen aan de door de provincie gestelde norm. Waterkeringen zakken in de loop van de tijd. Daarom beoordelen we ze elke zes jaar opnieuw. Waterkeringen die we al eerder hebben aangepakt, hogen we dus na verloop van tijd opnieuw op. Het huidige programma is gebaseerd op de in 2014 en 2016 uitgevoerde tweede beoordeling van hoogte en stabiliteit. Op verschillende locaties zijn verbeteringen nodig. In totaal gaat het om circa 225 kilometer per 1 januari 2021. Alle trajecten zijn geanalyseerd, geprioriteerd en gedeeltelijk geprogrammeerd. Bij de uitvoering van deze projecten bieden we waar mogelijk ruimte voor andere maatschappelijke voorzieningen (zoals natuur en recreatie). Met de provincie Groningen en Fryslân is afgesproken het huidige programma in 2020 respectievelijk 2027 af te ronden. In 2021 beoordelen we opnieuw. Verbeterwerken die uit deze beoordeling voortkomen, pakken we ná 2027 op. Ook gaan we met de provincie in gesprek om nieuwe afspraken te maken over de normering van de hoogte en stabiliteit van de regionale keringen.

Dit willen we in 2021 bereiken
We leveren 25 kilometer verbeterde regionale waterkering op. Dit is het resultaat van projecten waarvoor de afgelopen jaren krediet is verstrekt. Daarnaast bereiden we in 2021 de uitvoering van kadetracés in de gebieden rondom Leeuwarden en Sneek voor.

Prestatie indicator

Totaal

Gerealiseerd

2021

2020

2023

2024

2025

Restopgave

1.300 km

1.075 km

25 km

30 km

30 km

30 km

30 km

80 km

Maatregelen ter beperking van wateroverlast (CA8, CA9, CA10 en CA31)

In het veiligheidsplan-II, opgesteld in 2014 en geëvalueerd in 2018, staan maatregelen om wateroverlast nu en in de toekomst te beperken. De eerste maatregel betreft het realiseren van 1.500 hectare bergingsgebieden vóór het jaar 2035. De eerste hectares leveren we in 2022 op. De tweede maatregel is het uitbreiden van de Friese boezem met 600 hectare voor het jaar 2035. In  uitvoeringsprojecten werken we aan beide maatregelen. Waar mogelijk liften we mee op initiatieven voor gebiedsontwikkeling. Het veiligheidsplan, en daarmee ook de opgave voor de boezemberging (CA13), zullen we in 2023 of 2024 herzien op basis van de nieuwe klimaatscenario’s.

Dit willen we in 2021 bereiken
In 2021 ronden we de voorbereidende werkzaamheden af voor de inrichting van de bergingsgebieden in de polders Gouden Boaijum en Bouwepet. In 2021 en 2022 is circa 230 hectare klaar. Samen met de terreinbeheerorganisaties verkennen we circa 500 hectare aan potentieel bergingsgebied, onder andere in de polder Himpensermar, in de Binnenmieden- en Weeshuispolder en in het watergebiedsplan De Foarútgong.

Binnen het project ‘Oudega aan het water’ in Smallingerland verwachten we circa 50 hectare boezemuitbreiding. Dit project willen we in 2022-2023 uitvoeren. Daarnaast creëren we door de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de kanalen en meren ook extra boezemoppervlak.

Prestatie indicator

Realiseren bergingsgebieden

Totaal

Gerealiseerd

2021

2022

2023

2024

2025

Restopgave

1.500 ha

0 ha

0 ha

325 ha

0 ha

169 ha

150 ha

856 ha

Uitbreiding oppervlakte Friese Boezem

Totaal

Gerealiseerd

2021

2022

2023

2024

2025

Restopgave

600 ha

266 ha

20 ha

20 ha

50 ha

36 ha

36 ha

172 ha

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29