Boezem

Watersystemen

De opgave watersystemen is opgedeeld in Boezem en Deelsystemen.

Het water in ons beheergebied is een essentieel onderdeel van ons landschap en onze leefomgeving. We zorgen dat de watersystemen belangrijke functies als landbouw, wonen, natuur, scheepvaart, visserij en recreatie zo goed mogelijk ondersteunen. De opgaven binnen watersystemen is opgedeeld in Boezem en Deelsystemen.

Wat we doen
Een belangrijke taak hierbij is het dagelijkse beheer in de Friese boezem en de deelsystemen. Ook het grondwaterbeheer is een taak van Wetterskip Fryslân, zo zorgen we met ons peilbeheer zo goed mogelijk voor de gewenste grondwaterstanden. Ook onderhouden we duizenden kunstwerken, kilometers watergangen en waterkeringen. Het Friese landschap verandert voortdurend, bijvoorbeeld door bodem- en maaivelddaling. Daarnaast leidt klimaatverandering tot zeespiegelstijging, extreme neerslag en droogte. Dit alles vraagt om robuuste en ecologisch gezonde watersystemen die deze veranderingen zo goed mogelijk kunnen opgevangen. Ook daar zorgen we voor.

Zo duurzaam mogelijk
Het waterbeheer doen we zo duurzaam mogelijk. Zo dragen we bij aan het verbeteren van de biodiversiteit en werken we mee aan recreatief-maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij werken we zoveel mogelijk samen met andere overheden en belanghebbenden in de omgeving.

Voorbereiden op veranderend klimaat
In 2021 werken we samen met onze partners van het Fries Bestuursakkoord Water en Klimaat (FBWK) aan een regionaal uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie. We zorgen dat alle toekomstige ruimtelijke plannen en visies bijdragen aan een klimaatbestendig Fryslân. Vanuit onze waterexpertise dragen we hieraan bij. Bovendien nemen we allerlei maatregelen zoals waterberging, waterconservering, ruimtelijke reservering en meervoudig ruimtegebruik.
Ook gaan we in 2021 verder met de Regio Deal Zuidoost Friesland, een samenwerking met het Rijk, de provincie en de gemeente in het gebied. Daarbij maken we ruimte om klimaatadaptatie in kleine projecten van onze partners te ondersteunen. Het gaat vooral om maatregelen als waterconservering en het vergroten van de voorraad zoet oppervlaktewater.
Zelf komen we in 2021 met een uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie. Daarin staan allerlei maatregelen om onze watersystemen klimaatbestendig te maken.

Waterbeheerprogramma
Hoe we ons waterbeheer de komende jaren vorm geven en welke resultaten we willen bereiken beschrijven we in het waterbeheerprogramma (WBP) 2022-2027  en de blauwe omgevingsvisie (BOvi). De voorbereidingen zijn in 2020 gestart. Eind 2021 stellen we het WBP vast en de BOvi (in z’n eerste vorm) naar verwachting in 2022.

Samenwerken
Het watersysteem is een wezenlijk onderdeel van de ruimtelijke ordening in ons beheergebied. Daarom hebben we een belangrijke inbreng bij provinciale en gemeentelijke (omgevings)plannen. We zetten de samenwerking met provincie en Friese gemeenten in het kader van De Friese Samenwerking (DFS) voort. Als uitwerking van de omgevingsvisie werken we samen met de provincie aan de lange termijn boezemstudie over de toekomst van de Friese boezem. Ook werken we nauw samen aan ons nieuwe waterbeheerprogramma en het regionaal waterprogramma van de provincie. Voor het Friese veenweidegebied werken we aan een gezamenlijke integrale aanpak waarbij de provincie de regierol heeft. Verder werken we samen met provincie en gemeenten aan afspraken over het beheer van de oevers langs vaarwegen en over het onderhoud van wateren en de overname van kunstwerken in stedelijk gebied.

Beleid voor zoetwater
In 2021 gaan we verder met de ontwikkeling van beleid voor een duurzaam beheer van zoetwater. Om tot een samenhangend beleid te komen, gebruiken we verschillende bouwstenen: de uitwerking van waterbeschikbaarheid, de grondwaterstudie Fryslân en de evaluatie en actualisatie van het grondwaterbeleid. Ook onderdelen van de visie toekomstbestendig waterbeheer (TBW), verzilting en leerpunten uit de droogte van 2018, 2019 en 2020 nemen we mee. Eind 2021 leggen we de beleidsnota duurzaam beheer zoetwater ter vaststelling aan het bestuur voor.

We volgen de lijn vasthouden-bergen-afvoeren
Onze investeringen in het watersysteem volgen de lijn vasthouden-bergen-afvoeren. In het kader van het Veiligheidsplan II werken we aan uitbreiding van de boezem en het realiseren van waterberging. We actualiseren het beleid voor wateroverlast in de deelsystemen.

Onze regionale waterkeringen voldoen aan de norm
Regionale waterkeringen zijn polderdijken of hoge gronden die onze polders beschermen tegen overstromingen en wateroverlast vanuit de Friese boezem (kanalen, vaarten en meren). We zorgen dat alle afgetoetste regionale waterkeringen in 2027 weer voldoen aan de door de provincies gestelde normen. Zo kunnen ze hogere boezemwaterstanden aan. We gaan met provincie en gemeenten in gesprek welke gebieden bij wateroverlast mogen overstromen. In 2021 voeren we de nieuwe beoordeling van de regionale waterkeringen uit.

Verbeteren van waterkwaliteit
Wetterskip Fryslân werkt op verschillende manieren aan het beschermen en verbeteren van de waterkwaliteit. Wij streven hierbij naar schone en ecologische gezonde watersystemen. Om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen, voeren we de maatregelen uit de plannen voor de periode 2016-2021 uit. Het gaat hierbij om het natuurvriendelijk inrichten en onderhouden van watersystemen en om maatregelen waarmee we verontreiniging van het water beperken. We proberen maatregelen zó uit te voeren, dat naast de waterkwaliteit ook biodiversiteit in het algemeen hiervan profiteert. Daarnaast zijn we bezig met het voorbereiden van het KRW-stroomgebiedbeheerplan voor de periode 2022-2027. Dit plan stellen we in 2021 vast.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29