Boezem

Wat mag dat kosten?

Exploitatie
In onderstaande tabel zijn de netto lasten van de opgave boezem voor de begroting 2021 weergegeven. Ter vergelijking is ook de eerste jaarschijf uit de Kaderbrief 2021-2025 en de begroting 2020 opgenomen.

bedragen x € 1 miljoen

Begroting 2021

KB 21-25

Begroting 2020

Netto lasten

15,5

15,5

15,1

Investeringen
In onderstaande tabel staan de geplande netto verstrekkingen van de investeringskredieten voor 2021 t/m 2025. In de geraamde kredieten verbeterwerken regionale waterkeringen is een bedrag van 10% gereserveerd voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. KRW-maatregelen in de boezem en in de deelsystemen betalen we voor een groot deel uit het budget ‘KRW-inrichting’. Verantwoording van dit budget is opgenomen in het financiële overzicht van het hoofdstuk deelsystemen.

bedragen x € 1 miljoen

Investering

Verzamel

Krediet

besluit

2021

2022

2023

2024

2025

Verbeterwerken regionale waterkeringen

A

8,6

7,6

8,9

8,3

8,3

Investeringsruimte n.a.v. Veiligheidsplan II

A

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Totaal

9,5

8,6

9,8

9,3

9,3

A= voorstel tot vrijgave via verzamelbesluit bij begroting 2020; B=separaat voorstel richting dagelijks en algemeen bestuur.

Het gaat hier om de kredieten van de projecten die we in 2021 starten. De kapitaallasten hiervan maken, samen met de kapitaallasten van de lopende projecten, onderdeel uit van de netto lasten die in de tabel ‘exploitatie’ zijn weergegeven.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29