Deelsystemen

Voorkomen van wateroverlast

Maatschappelijk doel:

We beperken de schade door wateroverlast.

Hoofddoelen:

We voorkomen wateroverlast in de deelsystemen door uit te gaan van provincale normen voor wateroverlast (NRW)

Actualisatie wateroverlastbeleid (CA8)

In het veiligheidsplan-II uit 2014 staan maatregelen om wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen. Dit plan hebben we in 2018 geëvalueerd. De visie op toekomstbestendig waterbeheer (TBW) uit 2018, het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en de (concept) Klimaatadaptatie Strategie van de Friese overheden vragen om een actualisatie van het wateroverlastbeleid voor de deelsystemen. In 2020 hebben we de deelsystemen aan zowel de normering wateroverlast als aan de gevolgen van klimaatverandering getoetst.

Dit willen we in 2021 bereiken
In 2021 bepalen we op grond van de toetsing welke actuele opgaven er zijn voor de waterberging in de deelsystemen. Door peilverhoging in het veenweidengebied neemt de bergingscapaciteit in de deelsystemen af. In het Veenweidenprogramma 2020-2030 is een opgave van 500 hectare opgenomen om dit verlies aan berging te compenseren.
In 2023 komt het KNMI met de nieuwe klimaatscenario’s. Op basis daarvan actualiseren we het huidige Veiligheidsplan. Dat doen we in de periode 2023 – 2024.
In de lopende en nieuwe gebiedsprocessen nemen we de bergingsopgave uit de watergebiedsplannen als inspanningsverplichting en geen-spijt-maatregel mee.

Prestatie indicator

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Deelsystemen getoetst

Actuele opgave waterbergingbepaald

Herijking veiligheidsplan watersysteem

Herijking veilig-heidsplan watersysteem

In 2019 en 2020 is 4 ha VBA-berging gerealiseerd.

Maatregelen normering regionale wateroverlast (NRW) (CA13)

De gebieden in de watergebiedsplannen zijn getoetst aan de provinciale normering regionale wateroverlast (NRW). Op basis daarvan is de normberging bepaald. In gebieden die nu niet voldoen aan de NRW zijn maatregelen nodig. Die bereiden we binnen lopende gebiedsprocessen voor. Uitvoering van maatregelen volgt vanaf 2022.

Dit willen we in 2021 bereiken
In 2021 bepalen we op grond van de toetsing welke actuele opgaven er zijn voor gebieden die niet voldoen aan de NRW. We formuleren een nieuwe opgave waterberging in de deelsystemen

Prestatie indicator

Totaal

Gerealiseerd

2021

2022

2023

2024

2025

Restopgave

1.051 ha

130 ha

0 ha

70 ha

70 ha

70 ha

70 ha

641 ha

De jaarlijkse prestatie indicatoren van 2022 t/m 2025 zijn gemiddelden over deze periode. De realisatie fluctueert per jaar en hangt af van de oplevering van concrete projecten en vrijwille medewerking ingelanden.

Het betreft de normopgave NRW 2018-2030. De realisatie is sterk afhankelijk van vrijwillige medewerking ingelanden.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29