Deelsystemen

Voldoende water beschikbaar

Maatschappelijk doel:

Het leveren bij de functies passende waterkwantiteit.

Hoofddoelen:

In de deelsystemen is voldoende water beschikbaar voor de functies, conform de verdringingsreeks.

Duurzaam beheer zoetwater (CA12, CA31, CA32 en CA33)

De waterbeheerders in Nederland hebben in het Deltaplan Zoetwater afspraken gemaakt om de beschikbaarheid van zoetwater in het grond- en oppervlaktewater in de toekomst te waarborgen. Samen met de provincie brengen we de waterbeschikbaarheid in beeld en leggen deze in 2021 vast. Daarmee is duidelijk op welke beschikbaarheid de watergebruiker kan rekenen, zowel in normale als in droge situaties.

Dit willen we in 2021 bereiken
In 2021 gaan we verder met de ontwikkeling van beleid voor een duurzaam beheer van zoetwater. Om tot een samenhangend beleid te komen, gebruiken we verschillende bouwstenen: de uitwerking van waterbeschikbaarheid, het toepassen van de uitkomsten van de grondwaterstudie Fryslân en de evaluatie en actualisatie van het grondwaterbeleid. Ook onderdelen van de visie toekomstbestendig waterbeheer, verzilting en leerpunten uit de droogte van 2018, 2019 en 2020 nemen we mee. Eind 2021 leggen we de beleidsnota duurzaam beheer zoetwater ter vaststelling aan het bestuur voor

Prestatie indicator

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Evaluatie beleidsnota grondwater

Beleidsnota duurzaam beheer zoetwater opgesteld

Beleidsnota duurzaam beheer zoetwater vastgestled (inclusief waterbeschikbaarheid)

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

Parallel aan de uitwerking van het beleid voor duurzaam beheer van zoetwater en de klimaatadaptatie-strategie doen zich kansen voor om de zoetwatervoorraad in ons beheergebied te vergroten. Dan kan via eigen projecten, maar ook door ondersteuning van projecten van derden. In 2021 starten we als samenwerkende Friese overheden met de ontwikkeling van een gezamenlijk klimaatadaptatie-programma.

Dit willen we in 2021 bereiken
In 2021 stellen we het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie op. Ook het samenwerkingsverband Regio Deal Zuidoost Friesland bereidt maatregelen voor om zoetwater vast te houden.

Prestatie indicator

2021

2022

2023

2024

2025

Uitvoering-programma Klimaatadaptatie

Programma opgesteld en vastgesteld

Regio Deal Zuidoost Friesland: vasthouden water op hogere zandgronden

Plan van aanpak opgesteld

Uitvoeren maatregelen

Uitvoeren maatregelen

Uitvoeren maatregelen

Maatregelen verdrogingsbestrijding natuur

Uitvoering van de belangrijkste opgaven uit de watergebiedsplannen gebeurt voornamelijk via gebiedsprocessen. Om verdroging van natuurgebieden tegen te gaan, nemen we in overleg met de streek maatregelen. Een beschouwing van maatregelen voor de bestrijding van droogte in natuurgebieden vindt plaats in de gebiedsprocessen van Murk-De Jordaan, Graverijpolder, Oldelamer-Nijelamer (Regio Deal Zuidoost Friesland) en Harich-Elahuizen. Het gebiedsproces van de Foarûtgong is recent afgerond waarbij de uitvoeringsmaatregelen voor verdrogingsbestrijding zijn bepaald. In 2021 vindt de voorbereiding op uitvoering plaats, zo mogelijk ook voor beoogde maatregelen uit de andere gebiedsprocessen. De daadwerkelijke uitvoering van maatregelen vindt vanaf 2022 plaats.

Dit willen we in 2021 bereiken
Vanuit lopende gebiedsprocessen bereiden we maatregelen voor die bijdragen aan de doelrealisatie natuur. Bijbehorende prestaties zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Prestatie indicator

Totaal

Gerealiseerd

2021

2022

2023

2024

2025

Restopgave

7.809 ha

359 ha

0 ha

330 ha

330 ha

330 ha

330 ha

6.130 ha

* De prestatie indicatoren zijn gemiddelden. De realisatie fluctueert per jaar en hangt af van de oplevering van concrete projecten.

* Voor de realisatie van de opgaven is geen einddatum afgesproken. Het totale natuurareaal is 42.197 ha

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29