Financiën

Financiering

Kasstroomoverzicht (bedragen x 1 miljoen)

Totaal opbrengsten

175,4

Storting reeds afgesloten leningen

8,3

Overlopende belastingontvangsten

16,0

Cash in flow

199,7

Totaal kosten

-182,6

Afschrijvingen

42,1

Overlopende rentelasten

0,1

Dotatie aan voorzieningen en ‘onvoorzien’

0,5

Cash flow investeringen

-63,2

Aflossingen bestaande leningen

-7,2

Cash out flow

-210,3

Raming liquiditeitspositie

Liquiditeit 1 januari 2021

-26,3

Cash in flow

199,7

Cash out flow

-210,3

Liquiditeiten 31 december 2021

-36,9

De financiering vindt als volgt plaats:

Rekening courant (kasgeld-limiet)

-40,9

Nieuwe langlopende leningen (> 1 jaar)

4,0

Totale financiering

-36,9

Uit voorgaand overzicht blijkt dat Wetterskip Fryslân in 2021 een liquiditeitstekort heeft van € 36,9 miljoen. Dit tekort kan in 2021 geheel worden gefinancierd binnen de kasgeldlimiet en door middel van kasgeldleningen. Indien de rentepercentages voor langlopende leningen stijgen kan een gedeelte van de langjarige financieringsbehoefte door middel van langlopende leningen worden afgedekt.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29