Financiën

Financiering

Kasgeldlimiet
Met de kasgeldlimiet wordt een grens gesteld aan de omvang van financieringen met een rentetypische korte looptijd van één jaar. Achterliggende gedachte hierbij is het vermijden van te hoge renterisico’s. Bij de berekening van de kasgeldlimiet wordt uitgegaan van de bruto lastenkant van de begroting. Voor de waterschappen is de norm vastgesteld op 23%. Voor 2021 bedraagt de kasgeldlimiet voor Wetterskip Fryslân € 40,9 miljoen (23% van € 177,8 miljoen).
De liquiditeitsbegroting voor 2021 laat het verloop van de geraamde kortlopende vorderingen en/of schulden zien.

Kortlopende vordering/schuld kasgeldlimiet (bedragen x € 1 miljoen)

Ultimo kwartaal

Gemiddelde kortlopende schuld (A)

Kasgeld limiet (B)

Additioneel te financieren (A-B)

I

14,6

40,9

-26,3

II

14,6

40,9

-26,3

III

22,2

40,9

-18,7

IV

36,9

40,9

-4,0

Renterisiconorm
Volgens de Wet FIDO mag in elk kalenderjaar het renterisico niet meer bedragen dan 30% van het begrotingstotaal. Hierbij bestaat het renterisico uit het saldo van de verplichte aflossingen en de renteherzieningen op de bestaande leningenportefeuille.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het renterisico over de jaren 2021 tot en met 2025.

Renterisiconorm (bedragen x € 1 miljoen)

2021

2022

2023

2024

2025

1. Begrotingstotaal

177,8

179,6

179,9

182,2

185,0

2. Vastgesteld percentage

30%

30%

30%

30%

30%

3. Renterisiconorm (30% van 1)

53,3

53,9

54

54,7

55,5

4. Renterisico op de vaste schuld

42,2

27,6

8

12

18,3

Ruimte (3-4)

11,1

26,3

46

42,7

37,2

Rentepercentages
Voor het doorrekenen van de begroting 2021 gaat Wetterskip Fryslân uit van een oplopende korte en lange rente volgens de uitgangspunten van de Kaderbrief 2021-2025.

In de onderstaande tabel worden de begrote rentelasten en -opbrengsten weergegeven.

Rentelasten (bedragen x € 1 miljoen)

Begroting 2021

Begroting 2020

Rente leningen lang

12,1

12,1

Rente leningen kort

0

0,2

Totaal

12,1

12,3

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29