Bedrijfsvoering

Opgave compliance

De Omgevingswet
Deze wet treedt op 1 januari 2022 in werking. Het doel van de wet is een verbetering van de dienstverlening van de overheid aan burgers en het bedrijfsleven. Door vereenvoudiging van de regelgeving. En met een meer participatieve en ondersteunende houding. Daarnaast moet het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) de toegang tot de dienstverlening en informatie van de overheid makkelijker maken.

Onze organisatie neemt maatregelen om te voldoen aan de eisen van de Omgevingswet. We gaan werken met één loket. Ook zetten we maximaal in op digitale dienstverlening. Zo voeren we een nieuw zaaksysteem in. Ook gaan we in 2021 voor een aantal processen van start met zaakgericht werken. Verder voeren we een nieuw informatiesysteem in voor digitaal regelbeheer. Daarmee digitaliseren we onze regelgeving en ons beleid en leggen de koppeling naar het DSO.

We experimenten met nieuwe werkwijzen
Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet experimenteren we met nieuwe werkwijzen. Zo werken we samen met de provincie aan een werkwijze voor het omgaan met initiatieven van derden. We oefenen met andere overheden en ketenpartners in de regio met het werken met een Omgevingstafel. We onderzoeken hoe we ‘right to challenge’ willen invullen. Ook werken we aan nieuw participatiebeleid. Doel is dat we samen met alle betrokkenen eenvoudiger kansrijke ideeën realiseren.

We liggen op koers
Onze organisatie ligt op koers voor de invoering van de Omgevingswet met:

  • een door het algemeen bestuur vastgestelde waterschapsverordening;
  • de ontwikkeling en implementatie van de procedure rond het Projectbesluit en de ‘Vergunning eigen dienst’;
  • het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet;
  • de implementatie van digitaal regelbeheer binnen onze organisatie;
  • het verder op orde brengen van onze processen en gegevens in samenwerking met andere projecten en programma’s en het uitrollen van een opleidingsprogramma om onze medewerkers op al deze ontwikkelingen voor te bereiden.

Wat doen we in verder in 2021 aan de Omgevingswet?
In 2021 bereiden we onze organisatie en medewerkers verder voor op de komst van de Omgevingswet. Processen en gegevens brengen we verder op orde en toetsen we aan de eisen die de Omgevingswet aan ons stelt. Daarbij zoeken we actief de samenwerking met de andere overheden binnen ons beheergebied. Digitaal regelbeheer rollen we verder uit. We stellen de waterschapsverordening op en leggen die ter vaststelling aan het algemeen bestuur voor. Dit doen we vanuit de ambitie van ons bestuur en binnen de kaders van de Omgevingswet.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Omgevingswet ingevoerd

Baseline informatiebeveiliging overheden (BIO)
Met de digitalisering nemen ook de cyberdreigingen toe. Landelijk is sprake van een verhoogd dreigingsbeeld. Ook onze organisatie krijgt steeds vaker te maken met digitale aanvallen. Hiertegen moeten we ons wapenen. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is hiervoor de norm. Overheden moeten kunnen vertrouwen op de betrouwbaarheid van elkaars systemen en informatie. Omdat systemen steeds meer zijn gekoppeld, is ook het veiliger maken van de procesautomatisering steeds belangrijker. Op basis van een gap-analyse zijn de groeipaden bepaald om aan de BIO te kunnen voldoen. In 2021 komen we tot resultaat. Daarvoor is budget beschikbaar. Daarnaast completeren diverse vakgroepen de laatste acties om de BIO-maatregelen in te voeren.
Als organisatie zetten we stappen om aantoonbaar aan de BIO te kunnen voldoen, zodat we over het jaar 2022 een in-control statement kunnen afgeven. Continu verbeteren is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Wij gaan over van bouwen naar beheersen. De voortgang bespreken we regelmatig met de directie en de vakgroepen.  

Wet open overheid
De Wet open overheid (Woo) is in april 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. Naar verwachting treedt de wet niet voor 1 januari 2022 in werking. De Woo heeft tot doel om overheden en semi-overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Kern van de wet is het op orde brengen van de informatiehuishouding en een actieve openbaarmakingsplicht van overheden voor elf categorieën van documenten. En daarbij hoort een inspanningsverplichting om overige documenten uit eigen beweging openbaar te maken.

Wij brengen onze informatiehuishouding eerst via een meerjarenplan op orde. Daarna maken we op basis daarvan een eigen implementatieplan.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29