Primaire keringen

Ruimtelijke opgave

Door klimaatverandering en nieuwe technische inzichten passen we de primaire waterkeringen telkens weer aan. We maken dijken en duinen hoger en dus breder. Dit heeft gevolgen voor het landschap en de mogelijkheden voor anderen om dit landschap te gebruiken. Logisch dus dat we rekening houden met de wensen voor het medegebruik van die primaire waterkeringen.

Bij het versterken van dijken zullen zogenoemde ‘meekoppelkansen’ vanuit de omgeving vaker een rol gaan spelen bij de keuzes die we maken. Daarom kiezen we als het even kan voor een aanpak die onderdeel is van een breder gebiedsproces. Zo verkennen we op dit moment of we de dijkversterking in Harlingen naar voren kunnen trekken als onderdeel van de bredere gebiedsontwikkeling. Voor Schiermonnikoog gaan we na of het meerwaarde heeft om de verbetering van de dijk en de primaire duinwaterkering via een gebiedsproces aan te pakken.

Medegebruik
Wij moeten zorgen dat onze dijken veilig zijn. Daarom stellen we ook eisen aan het medegebruik van onze primaire waterkeringen. Het is dus belangrijk dat wij duidelijk zijn over de eisen die wij op grond van waterveiligheid stellen. De initiatiefnemer van een activiteit toont aan dat deze voldoet aan deze eisen. Daarmee zorgen we ervoor dat de activiteit geen afbreuk doet aan de veiligheid van onze waterkeringen.

Zones en scenario’s
Om onze dijken in de toekomst tegen zo laag mogelijke kosten uit te kunnen breiden, heeft de provincie Fryslân ruimtelijke reserveringszones bepaald. Deze zones zijn vastgelegd in het waterhuishoudingsplan. Ook staan ze in de bestemmingsplannen van de gemeenten en in onze legger. De huidige reserveringszones zijn gebaseerd op de vastgestelde scenario’s voor zeespiegelstijging tot 200 jaar vooruit. Naar verwachting in 2023 stelt het KNMI nieuwe scenario’s vast. Dan is het van belang om deze reserveringszones opnieuw te berekenen. Wij zullen er bij de provincie op aandringen om deze actualisatie op te nemen in het nieuwe provinciale waterprogramma.   

Dit willen we in 2021 bereiken
We hebben helder aan welke eisen van waterveiligheid aanvragen voor vergunningen of plannen voor recreatief medegebruik moeten voldoen. Waar nodig scherpen we de inhoudelijke uitgangspunten in ons beleid verder aan.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29