Netto belastingopbrengsten

Belastingdruk

Bij het doorrekenen van de belastingdruk doen we aannames over de ontwikkeling van de heffingseenheden. Op basis van door het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) aangeleverde gegevens en verschillende rechterlijke uitspraken (aanslagen Rijkswateren en indeling in waterklasse zorginstellingen) zijn de eenheden geactualiseerd.

Een aantal uitgangspunten wordt hierbij toegelicht:

  • De ‘WOZ-waarde’ is gestegen. De heffing voor 2021 wordt gebaseerd op de WOZ waarden per 1-1-2020 waarvan de waarderingskamer een prognose van de mutatie heeft gegeven. Op basis van deze gegevens en de prognose van de WOZ-waardeontwikkeling over 2020 wordt voor 2021 uitgegaan van een WOZ-waardestijging van 4,0% ten opzichte van de WOZ waarde die voor de begroting 2020 is gehanteerd.
  • Vanaf 1 januari vindt er een wijziging plaats in de aanlevering van de WOZ-gegevens van de gemeenten aan de waterschappen en belastingkantoren zoals het Noordelijke Belastingkantoor (NBK). Deze aanpassing van het landelijk beleid heeft gevolgen voor het aantal op te leggen hectares ongebouwd voor alle waterschappen in Nederland. Dit komt vooral doordat gemeenten meer hectares ongebouwd aan WOZ-objecten hebben toegerekend. Gemeenten gaan vrij ruimhartig om met het toerekenen van ongebouwde oppervlakten aan gebouwde objecten. Denk aan een woonboerderij met een paar hectare grond. In het verleden corrigeerde het NBK deze - in onze ogen onterechte - toerekening. Het is niet meer toegestaan af te wijken van de door de gemeenten aangeleverde WOZ gegevens. De WOZ gegevens komen nu in een landelijke voorziening (LV-WOZ). Wijzigingen aanbrengen door derden (zoals het NBK) is dan niet meer toegestaan. De nieuwe werkwijze betekent voor Wetterskip Fryslân een afname van het areaal ongebouwd van ca. 4.150 hectare. Dit is een afname van ca. 1,6% ten opzichte van het totaal areaal ongebouwd. De hectares ongebouwd vormen de grondslag voor de belastingheffing voor ongebouwd. De belasting die door de categorie ‘ongebouwd’ moet door minder hectares opgebracht moeten worden. Gevolg hiervan is dat het tarief ongebouwd per hectare zal stijgen.
  • Wat hiervoor is vermeld over de afname van de hectares ongebouwd geldt ook voor de categorie natuur. Door het toerekenen van oppervlakten natuur aan gebouwen die in natuurgebieden staan daalt het aantal omslageenheden (hectares) natuur.
  • In de onderstaande tabel is rekening gehouden met de kostentoedelingspercentages die in 2018 door het algemeen bestuur voor de periode 2019-2024 zijn vastgesteld.
  • Voor de watersysteemheffing is uitgegaan van een belastingopbrengststijging van 2,0%; voor de zuiveringsheffing is uitgegaan van een tariefstijging van 2,0%.

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de belastingdruk 2021 weer ten opzichte van 2020.

Heffing

Heffing

Toename

Toename

2021

2020

in €

in %

Eenpersoonshuishouden (eigen woning)

287,41

286,69

0,72

0,25%

Eenpersoonshuishouden (huurwoning)

160,06

157,92

2,14

1,36%

Meerpersoons huishouden (eigen woning)

406,81

403,75

3,06

0,76%

Meerpersoonshuishouden (huurwoning)

279,46

274,98

4,48

1,63%

Agrarisch bedrijf

6.291,15

6.086,19

204,96

3,37%

MKB-bedrijf (zonder woning)

805,56

799,88

5,68

0,71%

Natuur

161,40

157,00

4,40

2,80%

Wegbeheerder

148.433,75

143.348,86

5.084,89

3,55%

Meetbedrijf (> 1.000 VE)

305.456,38

299.684,39

5.771,99

1,93%

De belastingdruk is een resultante van de twee verschillende heffingen, watersysteemheffing en zuiveringsheffing. De stijging is met name het gevolg van de belastingopbrengststijging voor de taak watersysteem van 2,0%. Omdat zowel de omslageenheden ingezetenen als de totale WOZ-waarde is gestegen ten opzichte van 2020, stijgen de tarieven van deze beide categorieën minder dan 2%. Hierdoor vallen de stijgingen bij vier van de hierboven opgenomen modelberekeningen lager uit dan 2%. Vanwege wijzigingen in de heffingseenheden is de stijging voor Agrarisch bedrijf hoger dan 2,0%. Dit is ook de reden voor de hogere stijging van Natuur en de Wegbeheerder.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29