Netto belastingopbrengsten

Belastingopbrengsten naar taak

Bovenstaande heffingspercentages voor de taak watersysteembeheer en tarieven voor de taak zuiveringsbeheer leiden samen met de verwachte kwijtschelding en oninbaarheid tot onderstaande netto belastingopbrengsten.

Netto belastingopbrengsten (bedragen x € 1 miljoen)

Begroting

KB21-25

Begroting

Meerjarige doorkijk

2021

2021

2020

2022

2023

2024

2025

Watersysteembeheer

102,1

102,2

100,2

104,1

106,3

111,6

113,9

Zuiveringsbeheer

52,0

52,4

50,7

53,1

54,2

55,4

56,6

154,1

154,7

150,9

157,3

160,5

167,0

170,5

* Door afrondingsverschillen sluit de optelling niet aan

De netto belastingopbrengsten zijn totaal € 154,1 miljoen. Dit is € 0,6 miljoen lager dan opgenomen in de kaderbrief 2021-2025. De oorzaken van de lagere belastingopbrengsten zijn:

  • Hogere kwijtschelding en oninbaar (€ 0,6 miljoen)

Hoewel het moeilijk is een inschatting te maken van de gevolgen van het Corona virus, is een verhoging van de kwijtschelding en oninbaar ingerekend.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29