Verbonden partijen

Fries Bestuursakkoord Waterketen

Het Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK) 2016-2020 is ondertekend door alle Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Vitens en de Provincie Fryslân. De ambitie van dit akkoord is een beter waterketenbeheer door het verhogen van de doelmatigheid en de kwaliteit van het functioneren van de waterketen, het verlagen van de kwetsbaarheid en de transitie naar een klimaatbestendig en waterrobuuste waterketen. De stuurgroep stelt het jaarlijkse uitvoeringsplan vast waarbij afstemming wordt gezocht met andere wateronderwerpen.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29