Financiën

Reserves en voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor het afdekken van (toekomstige) verplichtingen en verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs valt in te schatten. In 2021 zijn vijf arbeidsgerelateerde voorzieningen opgenomen in de begroting. Hieronder staat een overzicht met de stand aan het begin van het jaar 2021 en de verwachte mutaties in 2021.

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Stand 1-1-2021

Toevoeging

Onttrekking

Stand 31-12-2021

Pensioenvoorziening voormalig bestuur

6.355

220

280

6.295

Wachtgeld voormalig bestuur

625

116

509

Voormalig personeel

348

251

97

Jubilea gratificatie

761

80

70

771

Persoonsgebonden opleidingsbudget

638

128

510

Totaal

8.727

300

845

8.182

1.   Pensioenvoorziening voormalig bestuur
De pensioenen van (oud-)bestuursleden zijn in eigen beheer van het waterschap. De kosten van de uit te betalen pensioenen komen ten laste van het waterschap. Voor deze verplichtingen is een voorziening gevormd. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de actuariële berekening waarmee de pensioenen zijn berekend. De voorziening is getroffen voor de (oud-)bestuursleden en hun nabestaanden die recht op pensioen hebben en de oud-bestuursleden die op dit moment nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

2.   Wachtgeld voormalig bestuur
Bij de verkiezingen begin 2019 is een aantal bestuursleden niet herkozen. De leden van het dagelijks bestuur die niet terugkeren in het dagelijks bestuur hebben recht op wachtgeld. Er is een inschatting gemaakt van het bedrag dat in de komende jaren moet worden uitgekeerd. Voor 2021 is een onttrekking aan de voorziening van € 0,12 miljoen begroot.

3.   Voormalig personeel
Wetterskip Fryslân is eigenrisicodrager voor werkloosheid. Er wordt daarom geen WW-premie afgedragen. Indien zich personele kwesties voordoen wordt daarvoor een voorziening getroffen. De afronding van enkele personele kwesties vanwege onder andere arbeidsongeschiktheid heeft geleid tot een uitstroom van een aantal medewerkers. De ontstane aanspraken zijn in een voorziening tot uitdrukking gebracht. In 2020 wordt een bedrag van afgerond € 0,25 miljoen onttrokken aan de voorziening.

4.   Jubilea gratificatie
Deze voorziening is gevormd voor alle, uit hoofde van de geldende arbeidsvoorwaarden opgebouwde rechten van werknemers en bestuursleden op jubilea-uitkeringen. De voorziening is bepaald voor de huidige werknemers, waarbij rekening is gehouden met de kans op vertrek.

5.   Persoonsgebonden opleidingsbudget
Met ingang van 1 januari 2016 heeft iedere ambtenaar een persoonsgebonden basis budget voor opleiding, ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit. Het budget bedraagt € 5.000 per 5 jaar. Omdat onzeker is wanneer de besteding van dit budget in de loop van de jaren zal plaatsvinden is in de afgelopen jaren een voorziening gevormd ter grootte van € 638.000. Geschat wordt dat in 2021 een bedrag ter grootte van afgerond € 0,13 miljoen zal worden onttrokken aan de voorziening voor kosten die zijn gemaakt voor opleiding, ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29